Nail

SwimsuitsNailShanghai, 2013.

Canon-7, Jupiter-12 2.8/35, bulk Tri-X 400.

Canon 7, Jupiter-12 2.8/35, 06/2010 expired bulk Trix 400, CanoScan 9000F

Advertisements

Nail

Shanghai, 2013. Leica M6, Jupiter-3 1.5/50. D76 + Chinese Era film 100.

Nail